Algemene Beschouwingen

 

Voorzitter,

Graag geeft GBW een visie op het collegeprogramma 2018-2022 waarbij een positief kritische houding de leidraad vormt.

Alvorens wij dit doendanken wij alle medewerkers van de ambtelijke organisatie voor hun inzet ten behoeve van inwoners, gemeenteraad en College van Burgemeesters en Wethouders.

Communicatie

Wij realiseren ons dat het prettig wonen, werken en recreëren is in onze gemeente en dat dit vooral zo moet blijven. Belangrijk is daarbij dat wij een goed contact houden met de burgers in onze drie kernen en de afstand tot hen zo klein mogelijk houden. Echter, wij vragen ons in gemoede af of het werkelijk nodig is om € 45.000 te besteden aan uitbreiding met 1fte voor de uitvoering van de Nota Communicatie, zeker wanneer wij onze overige uitgaven als gemeente in ogenschouw nemen. Wij opteren voor het efficiënter inzetten van het huidige ambtenarenbestand.

 

Woningbouw

Niet iedereen heeft de mogelijkheid prettig te wonen in Westvoorne. Naast de verplichte opdracht voor sociale woningbouw, dringt GBW erop aan dat er binnen de kaders van de Provincie maximaal gebouwd moet worden voor starters en jonge gezinnen. Ook moeten de mogelijkheden tot doorstroming op alle vlakken verbeterd worden. Kan de wethouder ons vertellen wat en wanneer gebouwd gaat worden voor welke doelgroepen?

In het kader van het omgevingsplan buitengebied Westvoorne acht GBW het wenselijk dat burgerinitiatieven m.b.t. woningbouw gestimuleerd worden. In verband hiermee verzoeken wij de wethouder te onderzoeken welke locaties hiervoor geschikt zijn.

 

Behoud culturele identiteit kernen en openbare ruimte

Het belang van het behoud van een eigen culturele identiteit van onze drie kernen staat bij GBW als lokale partij met stip op 1, om het maar populair te verwoorden. Derhalve hebben de aanpassingen aan de diverse dorpspleinen onze sympathie en we zien graag dat hier enige haast mee wordt gemaakt. Deze locaties zijn niet alleen van belang voor de inwoners van deze kernen, maar ook voor de toeristen die Westvoorne bezoeken. 2021 ligt wat ons betreft te ver in de toekomst.

De culturele identiteit van onze kernen komt mede tot uitdrukking in een bloeiend en actief verenigingsleven. Echter, veel verenigingen kampen met financiële krapte. Een sterk ondersteunend subsidiebeleid ten aanzien van onze verenigingen is daarom noodzaak. Het moet mogelijk zijn voor verenigingen zich binnen de kernen te blijven vestigen, ondanks de bezuinigingen die momenteel voor de accommodaties aan de orde zijn. Kan de wethouder dit garanderen?

 

Stimuleren landschaps- en natuurbeleving

GBW juicht een intensieve samenwerking met de natuurorganisaties toe en hoopt dat op deze wijze het door GBW beoogde fietspad langs onze cultuurhistorische trekpleisters opgenomen wordt in het huidige fietsnetwerk. In het kader van landschaps- en natuurbeleving voor inwoners en toeristen is GBW van oordeel dat alles in het werk dient te worden gesteld om de heropening van het Autostrand, met inachtneming van de ecologische belangen, te realiseren.

 

Duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid is onontkoombaar als we de kwaliteit van onze leefomgeving willen beschermen. De noodzakelijke energietransitie is een groot en duur proces. Wij willen graag van de wethouder weten hoe dit traject ingezet gaat worden en wanneer de gemeenteraad aan zet is om financiële kaders te stellen in deze kwestie.

Voor wat betreft de aanschaf van mini-containers heeft de wethouder aangegeven hier graag maatwerk te willen leveren. Wij ondersteunen dit, maar zijn kritisch op de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt. Kan de wethouder hier iets over zeggen?

Voorts gaan wij ervan uit dat verenigingen hun clubkas mogen blijven spekken door de inzameling van oud papier, voor diegenen die geen prijs stellen op de OPK-container. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Voor wat betreft de verduurzaming van het zakelijk vervoer zijn wij enthousiast over de aanschaf van e-bikes. Echter, de plaatsing van laadpalen in de bebouwde kom lijkt ons niet voldoende. Juist langs routes waar veel gefietst wordt buiten de bebouwde kom, zoals bijvoorbeeld de Noordoever Oostvoornse Meer, dienen deze laadpalen (ook) geplaatst te worden. Ondernemers hebben dit ook reeds meermalen aangegeven. Kan de wethouder zorgdragen voor realisering hiervan?

 

Toerisme en evenementen

Aansluitend onderschrijven wij het belang van toerisme het jaar rond en de promotie daarvan. Echter, een bedrag van € 40.000 voor promotiedoeleinden waarvoor dekking moet worden gezocht, achten wij te hoog. Is een verlaging van dit bedrag mogelijk?

Wij pleiten verder voor een bredere ondersteuning, zowel uitvoerend als promotioneel door de gemeente van mooie evenementen zoals de Mountainbike-strandrace, Voorne’s Duin Trail en de motorraces. Met de totstandkoming van het nieuwe evenementenbeleid is onze gemeente op de goede weg. De komst van een evenementencoördinator heeft wat GBW in dit kader een grote toegevoegde waarde, met de aanstelling hiervan stemmen wij dan ook van harte in.

 

Leefbaarheid en veiligheid

In het kader van het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid is GBW ferm voorstander van het initialiseren van Whatsapp-groepen waarbij burgers elkaar attent kunnen maken op onveilige situaties. Deze vorm van buurtpreventie juichen wij van harte toe. Kunnen wij erop vertrouwen dat realisering hiervan in 2019 een feit is?

GBW vraagt zich voorts af wanneer een start wordt gemaakt met een intensieve samenwerking met de omringende gemeentes v.w.b. bestrijding van ondermijnende criminaliteit. In hoeverre is een samenwerking van de BOA’s uit de verschillende gemeentes aan de orde? En op welke termijn kunnen wij deze eventuele samenwerking tegemoetzien?

 

Gezondheidszorg

Ook op andere vlakken dient een samenwerking plaats te vinden. De oprichting van zorgplatform Voorne in 2019 lijkt een stap in de goede richting. Komen de zorgvragen in Westvoorne momenteel binnen bij één loket? Worden deze vervolgens ‘gesorteerd’?

 

Samenwerking met andere gemeenten

Samenwerking is een speerpunt in dit collegeprogramma. Bijzonder actueel is de ophanden zijnde samenwerking tussen verschillende gemeenten in welke vorm dan ook. Het rapport van de kwartiermaker heeft ons bereikt. Na zorgvuldige bestudering is GBW van mening dat de WOV geen haalbaar doel is. Dit geldt ook voor de alternatieven, voorgesteld door de kwartiermaker en het college, met dien verstande dat de optie van het college in aangepaste vorm bespreekbaar is. Gebleken is dat het proces van de afgelopen tijd waarbij de colleges en de gemeentesecretarissen nauw betrokken waren, niet succesvol is geweest. Sterker nog, dit is een understatement. Derhalve is GBW van oordeel dat nieuwe samenwerkingsafspraken noodzakelijk zijn. Het vervolgproces dient geleid te worden door een externe deskundige. Afvaardigingen van de gemeenteraden dienen een leidende rol te krijgen bij het maken van nieuwe afspraken en het stellen van kaders en nieuwe doelen. In dit vervolgproces is in principe geen rol weggelegd voor de colleges en gemeentesecretarissen. Alleen op verzoek van de betrokken afvaardigingen van de gemeenteraden kunnen zij desgewenst advies uitbrengen. De realisatie van deze samenwerking dient wat GBW betreft op een vooraf met alle partijen afgesproken moment in de nabije toekomst plaats te vinden, maar zeker binnen de huidige zittingsperiode.

 

Sport

In het kader van een positieve sportcultuur is GBW ingenomen met de voorgenomen plannen t.a.v. de beide voetbalverenigingen in Rockanje en Oostvoorne die nu eindelijk na jaren vorm lijken te krijgen. Voor wat betreft de sportbehoefte in onze gemeente is GBW erg benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek hiernaar. Graag wat duidelijkheid van de wethouder hierover.

 

Financiën

Tot slot, de financiën. Ondanks de financiële tegenvaller van meer dan € 2.000.000 is de meerjarenbegroting sluitend. Wij maken ons zorgen over de financiële toekomst, 2023 is dichtbij en ziet er slecht uit. Hierdoor is er geen ruimte voor welke plannen dan ook en dat betreurt GBW.

De gestelde bezuinigingsopdracht van € 150.000 op de gemeentelijke accommodaties is nog niet gehaald. GBW stelt vast dat een bezuiniging van € 74.000 is gerealiseerd. We vragen de wethouder wat haar verwachting is ten aanzien van het resterende bedrag. Kan de wethouder zich sterk maken m.b.t. het binnenhalen met subsidies in dit kader?

 

Kritisch en bezorgd zijn wij over de extra uitgaven m.b.t. de Brede School. De extra kosten die hiervoor zijn gemaakt zijn het gevolg van onzorgvuldige besluitvorming in het verleden. GBW is zich ervan bewust dat ouders en kinderen nu het beste besluit v.w.b. de noodvoorzieningen verdienen. Een open communicatie met alle betrokkenen is van het allergrootste belang om het vertrouwen te herstellen.

Tot slot hopen wij dat deze open communicatie leidend zal zijn in alle besluiten die nog genomen gaan worden in de toekomst.