In de week van 2 mei ontvangen alle huishoudens in Westvoorne een uitnodiging om mee te werken aan een onderzoek over huishoudelijk afval. Dit onderzoek is bedoeld als aanzet tot een verdere scheiding van uw huishoudelijk afval binnen onze gemeente.

De vragenlijst kan digitaal worden ingevuld. Dit vraagt maximaal 10 minuten van uw tijd. Om de vragenlijst in te vullen, heeft u uw persoonlijke inlogcode nodig. Deze staat in de brief die u heeft  ontvangen. Wilt u de vragenlijst invullen, klikt u dan hier.

Bent u niet in de gelegenheid om de vragenlijst digitaal in te vullen? Dan kunt u deze ook op papier invullen. U kunt de papieren versie opvragen bij de helpdesk van I&O Research, het onderzoeksbureau dat het onderzoek namens de gemeente uitvoert. Deze is bereikbaar via: (0800) 40 50 602 (gratis nummer) en helpdesk@ioresearch.nl. U kunt hier ook met vragen over het onderzoek terecht.

Digitaal invullen van de vragenlijst is mogelijk tot en met 29 mei 2016. Dit is ook de datum waarop u de papieren versie ingevuld moet terugsturen.

Steeds nadrukkelijker wordt onze samenleving zich ervan bewust dat grondstoffen, die we onttrekken aan onze aardbol, schaarser worden. Het risico is dan ook groot dat, als wij ons gedrag niet aanpassen, deze grondstoffen op termijn er niet meer zijn. En deze situatie kan zich sneller voordoen dan menigeen denkt.

De oplossing om dit toekomstig probleem te voorkomen, zoeken we nu in een andere manier van omgaan met ons afval. Want wat blijkt, heel veel van ons afval is nog prima geschikt voor hergebruik of recycling. Dit echter alleen als we dat afval goed scheiden.

Waarom doen we dit onderzoek?

Ook Gemeente Westvoorne wil zich -net als vele andere gemeenten-  inzetten om het toekomstig probleem van grondstoffen te voorkomen. Dat willen we doen door, nog meer dan nu, ons afval te scheiden. In 2015 is ongeveer 57,5% van ons huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. We willen het in 2020 voor elkaar hebben om dan 75% daarvan te scheiden. En dat moet kunnen.

In 2014 hebben we een sorteeranalyse van ons afval uitgevoerd. Daaruit bleek dat in de grijze minicontainer nog heel veel GFT-afval en oud papier en karton. Het aantal plastic verpakkingen daarin was in gewicht beperkt (bijna 7%), maar het deel in de minicontainer (het volume) bedroeg nog goed 26%. In week 20 voert de gemeente opnieuw een sorteeranalyse uit. Bij minimaal 160 adressen wordt de grijze minicontainer afzonderlijk geleegd. De inhoud daarvan wordt daarna gesorteerd naar afvalsoort. De uitkomsten van de sorteeranalyse gebruiken wij samen met de uitkomsten van dit onderzoek voor ons nieuwe afvalbeleid.

Er zitten dus nog steeds veel verschillende soorten afval in ons restafval. Als iedereen meewerkt en deze gescheiden van het restafval aanbiedt, dan is de doelstelling van 75% afvalscheiding in Westvoorne absoluut haalbaar.

Wat is uw belang daarbij?

Als inwoner van Westvoorne bent u aangewezen op de inzamelvoorzieningen die de gemeente voor u treft. Om nog meer afval gescheiden in te zamelen, moet daar iets in veranderen. Door mee te werken aan het onderzoek, heeft u nu zelf invloed op de veranderingen die gaan komen. U kunt in de vragenlijst aangeven waar uw voorkeuren naar uitgaan. De vragenlijst bevat enkele voorstellen, waarop u duidelijk kunt aangeven het daar wel of niet mee eens te zijn. Enkele vragen bieden u de ruimte om eigen ideeën, voorkeuren en dergelijke aan te geven. Het onderzoek biedt u nu dus de gelegenheid om uw eigen mening te geven over de toekomstige afvalinzameling.

Andere belangen

Milieu: grondstoffen worden gespaard. We tasten daardoor onze wereldbol niet verder aan.  Anders gezegd, we putten onze wereldbol niet langer uit.

Samenleving:    u kent wellicht de slogans: “Afval bestaat niet” en “Afval is grondstof”. Beide zijn juist. Door afval weer als grondstof voor nieuwe producten te zien en toe te passen, profiteert ieder mens op aarde. We houden onze wereldbol leefbaar. Producenten blijven daardoor in staat om nieuwe producten te vervaardigen.

Afvalstoffenheffing:    doordat afval scheiden én tot lagere kosten leidt én voor enkele afvalstoffen zelfs geld oplevert, kunt u de hoogte van de gemeentelijke afvalstoffenheffing beïnvloeden. Met andere woorden kan het tarief van deze heffing laag blijven als uw huishouden weinig restafval overhoudt.

Ook de rijksoverheid stimuleert het scheiden van afval en ontmoedigt het ontstaan van restafval. Dat doet zij door de invoering van de Afvalstoffenbelasting. Voor iedere ton restafval die de gemeente ter verwerking (verbranden) aanbiedt, heft het rijk een belasting van € 13,07. In 2015 heeft gemeente Westvoorne aan deze belasting € 55.808,– betaald. Dat is € 8,43 per huishouden. De gemeente belast deze belasting aan u door via de afvalstoffenheffing.

De gemeente wil de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. De inwoners hebben dat dus ook zelf in de hand. Er zal altijd sprake zijn van minimale kosten. Garanties dat afvalscheiding tot een lagere aanslag voor de afvalstoffenheffing leidt, kunnen we niet geven. Wel dat u daarmee de hoogte van die heffing voor uzelf in positieve zin beïnvloedt.