“Goed idee stem lijst 2” 

 Verkiezingsprogramma 2018 

Bouwen aan de toekomst


 

1. Inleiding 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Westvoorne (GBW).

De achterliggende periode was voor GBW een turbulente periode. Halverwege 2016 verlieten de raadsleden onze partij. Belangrijke redenen voor deze breuk waren de spanningen tussen het bestuur en de raadsleden over de wijze van totstandkoming van de coalitie in april 2015. Verder vond het bestuur de raadsleden van GBW onvoldoende zichtbaar in de coalitie en was – en is – er een verschil van inzicht met betrekking tot het financiële beleid dat gevoerd diende te worden.

Echter, wij willen hier niet te lang bij stilstaan en zijn enthousiast om met nieuwe raadsleden weer voluit te strijden voor uw belangen. Ons doel is om, samen met anderen, te bouwen aan de toekomst van Westvoorne. Harmonie en vertrouwen in de gemeenteraad staan bij ons voorop. Onze nieuwe kandidaten kunnen aan dit doel een goede bijdrage leveren!

 

2. Visie op de toekomst 

In 2014 schreven wij reeds in ons verkiezingsprogramma dat de wereld voortdurend in beweging is. Dat geldt ook voor het openbaar bestuur. De druk richting schaalvergroting gaat onverminderd door, terwijl er steeds meer taken van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld.
Voorbeelden hiervan zijn de maatschappelijke taken (WMO) en taken op het terrein van economie en omgevingsrecht. Het gevolg is vooral voor kleinere gemeenten een wirwar van samenwerkingsvormen, waarbij de gemiddelde bestuurder door de bomen het bos niet meer ziet.
Om de afstand tussen het bestuur en de inwoners zo klein mogelijk te houden is GBW altijd een sterk voorstander geweest van behoud van de zelfstandige gemeente Westvoorne. Wij staan in principe nog steeds op dat standpunt, maar zijn realistisch genoeg om te zien dat een opschaling op langere termijn wellicht niet meer tegen te houden is.
Onze inzet is daarom voor de komende raadsperiode gericht op een solide en gedegen beleid met maximaal haalbare voorzieningen voor onze bewoners, dus voor u. Zodat we, mocht het tot een fusie komen, zo sterk mogelijk die fusie kunnen ingaan!  Als die fusie er komt dan liever een gemeente Voorne dan een gemeente Voorne-Putten.

 

3. Jeugd/Jongeren/inwoners 

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een bekende uitdrukking. Om de jeugd ook toekomst te geven in Westvoorne is het belangrijk dat er:

  • Goed onderwijs is
  • Goede sportvoorzieningen zijn
  • Er een passend betaalbaar woningaanbod is
  • De verenigingen bestaansrecht hebben (zie Hoofdstuk 6)

GBW is van mening dat er helaas geen financiële ruimte is om de onderwijs-accommodaties in Westvoorne ingrijpend te verbeteren. We vonden immers ook de recente beslissing om een brede school in Rockanje te bouwen om die reden onverantwoord. Het bundelen van onderwijs met voor – en naschoolse opvang is een goed idee maar zal dus binnen de huidige accommodaties en de nieuwe school moeten plaatsvinden.

Goede sportvoorzieningen zijn zeer belangrijk. De huidige complexen van de voetbalverenigingen en de hockeyvereniging verdienen op korte termijn verbetering. Er zal snel duidelijkheid moeten komen. GBW zal zich daarvoor inspannen. We stellen ons daarbij de vraag of een gezamenlijk sportcomplex, met een goede bereikbaarheid, tot de mogelijkheden kan behoren.

Om de jeugd in ons dorp te houden (en terug te laten keren), zullen er voor hen betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Speerpunten zijn hier: Realisatie van betaalbare woningen voor de starters, flexibel in te delen woningen, en realistisch energieneutraal bouwen.

Niet alleen starters verdienen de aandacht en de woning die hen toekomt. Bij nieuw te ontwikkelen plannen moeten we terdege rekening houden met jonge gezinnen en oudere inwoners. Om deze gewenste ontwikkelingen te stimuleren en mogelijk te maken, sluit GBW-verkoop van het woonbedrijf niet uit. De opbrengsten kunnen hier immers voor benut worden.

 

4. Leefbaar Westvoorne/Economie 

Westvoorne is een bijzondere gemeente, gelegen in een uniek delta- en natuurgebied en grenzend aan een van de grootste haven –en industriegebieden van Europa. Dat levert een spanningsveld op met betrekking tot leefbaarheid en bewoonbaarheid. GBW wil een constructief kritische buurman zijn van de “grote broer” Rotterdam. We streven naar goede relaties, waarbij overlast op alle terreinen zoveel mogelijk wordt beperkt.

De ontsluiting van onze gemeente kan echt beter. Daarvoor blijven wij pleiten voor een verdubbeling van de N57 vanaf Rozenburg tot en met Goeree Overflakkee.

Kijken we binnen de gemeente, dan is de versterking van het buitengebied belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Van belang is dat het semi-agrarisch karakter van onze gemeente behouden blijft! Overal verdwijnen door de “ruimte voor ruimte” regeling agrarische bedrijven en verrijzen er grote panden.  Deze ontwikkelingen mogen echter geen belemmering vormen voor de agrariërs die hun brood verdienen op het land. GBW is kritisch op een te ver gaande verstening van het landelijk gebied.

Gemeentelijke panden waar geen goede maatschappelijke bestemming meer voor te vinden is, zullen verkocht moeten worden.

Ook veiligheid is een onderdeel van leefbaarheid. GBW vindt dat hieraan meer aandacht moet worden besteed. Wij denken daarbij aan de bestrijding van overlast (drugshandel) in Rockanje. De inzet van een effectievere handhaving is hier gewenst.

 

5. Recreatie en Toerisme

Toerisme is belangrijk voor het economische klimaat in Westvoorne.  GBW wil het familiekarakter van het badstrand behouden. Dit neemt niet weg dat GBW van oordeel is dat er modernisering en andere nieuwe impulsen aan het toerisme moeten worden gegeven om Westvoorne nog aantrekkelijker te maken.

Het merk “Westvoorne” als toeristische gemeente moet worden versterkt. GBW streeft naar een intensivering en een optimalisering van de samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zuid-Hollands Landschap om de natuurbeleving in Westvoorne een centralere plaats in te laten nemen.  De verwachting is dat uit deze samenwerking nieuwe initiatieven zullen ontstaan waarin de combinatie van natuur- en cultuurbeleving een hoofdrol speelt.   Voorbeelden hiervan zijn wandel/hotelarrangementen, Voorne’s Duin Trail, walking-dinners, speurtochten in het duingebied voor kinderen, etc.  Ook is een spreiding van evenementen gedurende het jaar gewenst. Hierbij is een overheid die actief meedenkt met de ondernemers een noodzaak! GBW pleit daarom voor de afschaffing van onnodige regelgeving op dit punt.

Daarnaast pleit GBW voor een doortrekking van een verhard fietspad langs de duinrand tot de verzonken bunkers om de aantrekkelijkheid van het voormalig autostrand te vergroten. Verder streeft GBW een kritische analyse van de besteding van de belastingopbrengsten uit het toerisme na.

 

6. Verenigingen 

Verenigingen, kerken en andere organisaties zijn, met hun vele vrijwilligers, het cement van onze lokale samenleving. Zij dragen bij aan de leefbaarheid en kwaliteit van de lokale samenleving. Gemeentebelangen Westvoorne draagt hen een warm hart toe.

Het gehele verenigingsleven, met zijn vrijwilligers, kan al jarenlang rekenen op de steun van GBW.  Voor onze verenigingen is het belangrijk dat zij over goede voorzieningen beschikken. Er moet goed overleg zijn over de gebruiksmogelijkheden bij bestaande bouw, maar zeker bij de realisatie van nieuwe gebouwen. Bij GBW kunt u daarop rekenen.

Daar waar de verenigingen gebruik maken van gemeentelijke accommodaties zal er echter van beide partijen flexibiliteit nodig zijn en ook hier geldt: de financiële ruimte tot verbetering van deze accommodaties ontbreekt. Gezien de terugloop van vrijwilligers en de beperkte financiële middelen staat het verenigingsleven onder druk. Meer samenwerking zal nodig zijn. GBW zal dat in de komende jaren stimuleren.

 

7. Milieu

GBW onderschrijft alle maatregelen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Op het gebied van het waterbeheer moeten, mede in samenwerking met het waterschap, verdere adaptieve maatregelen worden genomen om ook voor de toekomst bewoonbaarheid en veiligheid te waarborgen.  De energietransitie naar CO2 vrije verbranding is een andere stap.

Ook lokaal worden hier stappen gezet met zon en windenergie. Windmolens ontsieren echter het landschap en veroorzaken overlast. GBW zal er echter alles aan doen om deze overlast voor onze bevolking zoveel mogelijk te beperken.

 

8. Maatschappelijke Zaken/WMO 

GBW constateert, dat de uitvoering van de maatschappelijke taken (WMO) (o.a. jeugd -en ouderenzorg) bij een kleine gemeente als Westvoorne in goede handen is. De gemeente kan dit echter niet alleen. Veel partijen spelen een rol bij de uitvoering van deze taken, waarbij ook vrijwilligers een taak hebben. GBW staat voor een praktische en kleinschalige uitvoering met zo min mogelijk bureaucratie.

Op het punt van armoedebestrijding is preventie en vroege signalering essentieel. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier! Wij pleiten voor een intensieve regionale samenwerking met (o.a.) het Medisch Centrum Spijkenisse. Echter, het ontbreken van een adequate nachtelijke eerstehulppost in onze directe regio blijft ons een doorn in het oog!  GBW zal alles in het werk stellen om een eerstehulppost op Voorne te bewerkstelligen.

 

9. Middenstand   

De terugloop van winkelcentra is een landelijke trend. Met name in Rockanje is al jaren sprake van een terugloop van het winkelbestand. Veel ambitieuze plannen voor de dorpsontwikkeling zijn in de loop der tijd gestrand.

GBW streeft dan ook naar een planontwikkeling op basis van realistische verwachtingen.

Deze zal in nauw overleg met de middenstand en andere belanghebbenden tot stand moeten komen. Het ondernemingsloket, een succesvol initiatief van Gemeentebelangen, kan hierbij een rol spelen.

 

10. Financiën 

 De financiële positie van de Gemeente Westvoorne is de afgelopen jaren en met name in de huidige collegeperiode sterk verslechterd. GBW is van mening dat de oorzaak hiervan ligt in een onverantwoord financieel beleid. De schuld van de Gemeente Westvoorne is hoog, zeker in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Nog zorgwekkender is het feit dat de jaarlijkse begroting alleen met kunst- en vliegwerk sluitend kan worden gemaakt. Van een structureel sluitende begroting is helaas geen sprake meer en dat zal ook niet eenvoudig hersteld kunnen worden. Verkoop van woningen van het woonbedrijf, volledig eigendom van de Gemeente, is de financiële reddingsboei die door het huidige college wordt gebruikt.

GBW is hier zeer bezorgd over. Het feit dat gemeentelijk bezit wordt verkocht om voorzieningen voor onze bevolking te creëren of in stand te houden kan in principe op onze steun rekenen; echter zonder een onderbouwde toekomstvisie op lange termijn is dit geen houdbare situatie. Scherp aan de wind zeilen is prima maar eventuele toekomstige investeringen, die de schuldpositie nog verder verslechteren, zullen we alleen steunen als daar een doordacht financieel plan aan verbonden is.

“Voor behoud van ons mooie Westvoorne aan Zee, stem lijst 2!”