Brielle – Op dinsdag 12 april heeft de gemeenteraad van Brielle unaniem besloten om in te stemmen met het voorstel van het college van B&W om de periode tot januari 2017 te benutten voor een drietal sporen.

Dit zijn de nadere uitwerking van de ambtelijke fusie organisatie (AFO )in de vorm van een bedrijfsplan, het uitwerken van een communicatie plan van aanpak richting gemeente raden, colleges van B&W, medezeggenschapsraden, management en medewerkers inzake de ambtelijke fusie en het opstarten c.q. verder uitbouwen van de informele ambtelijke samenwerking op nader te specificeren taakvelden om -waar nodig- draagvlak onder medewerkers te vergroten. De gemeenteraden van Hellevoetsluis en Westvoorne nemen op 21 april een besluit over de ambtelijke fusie organisatie. Dit besluit is nog geen onomkeerbare stap. Naar verwachting nemen eind 2016 / begin 2017 de gemeenteraden op basis van het bedrijfsplan het uiteindelijke besluit of zij instemmen met een ambtelijke fusie.

Over de ambtelijke fusie

Bij de beoogde ambtelijke fusie worden de gemeentelijke organisaties van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samengevoegd, maar blijven de gemeenten bestuurlijk zelfstandig bestaan. De colleges van B&W willen de ambtelijke fusie omdat dit kansen biedt. Kansen voor bijvoorbeeld de belangenbehartiging in de regio en voor het versterken van de uitvoeringskracht van de drie gemeenten. Hierbij kan gedacht kan worden aan het verminderen van de kwetsbaarheid op het gebied van bedrijfsvoering, maar ook kansen voor het beheer-en-onderhoud in de gemeenten en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Eén van de uitgangspunten bij de ambtelijke fusie is dat de inwoners van de drie gemeenten ook in de toekomst voor alle dienstverlening terecht kunnen bij de loketten in de eigen gemeente.

Bron: Weekblad Westvoorne.